Organisatie Hospicegroep De Lelie

Sinds 2005 zet Hospicegroep De Lelie zich in voor terminale zorg bij mensen aan huis en in het hospice aan de Leliestraat in Winterswijk. Deze zorg is voor alle 130.000 inwoners van het verzorgingsgebied van de hospicegroep toegankelijk. Onder het motto ‘wij voegen geen tijd toe aan het leven, maar wel leven aan de laatste dagen’ worden ongeneeslijk zieke mensen liefdevol verzorgd tijdens hun laatste levensfase.

Coördinatoren

De dagelijkse leiding van de hospicegroep is in handen van twee professionele coördinatoren. De coördinatoren vervullen een spilfunctie in onze organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de intake, de planning en de goede gang van zaken in het hospice en omtrent het thuis waken. Ze onderhouden contacten met de gast/cliënt, hun familie of mantelzorgers, vrijwilligers en de medische zorg. Voor vragen, opmerkingen en klachten zijn de coördinatoren het eerste aanspreekpunt.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek (Hospicegroep de Lelie) is verantwoordelijk voor het opstellen van een beleidsplan en ziet er op toe dat het beleid wordt uitgevoerd. Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van jaarverslag en de financiële verslaglegging.

Het bestuur bestaat uit:

  • Leo Scharenborg – Voorzitter
  • Jos Bongers – Vice Voorzitter
  • Ria Jongsma-Prins – Secretaris
  • Martin Veldhuizen – Penningmeester
  • Gerard Molleman
  • Mayke Ruven

ANBI geregistreerd

Het werk van Hospicegroep De Lelie wordt ten dele gesubsidieerd, maar kan alleen goed worden gedaan met steun van derden. Denk hierbij aan schenkingen, giften of legaten. Ook is het mogelijk om donateur te worden. Wij zijn ANBI geregistreerd, dus eventuele giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Donateur worden?

Steun de hospicegroep door donateur te worden of door schenking van periodieke giften of legaten. Giften van donateurs en eenmalige giften worden direct gebruikt voor investeringen in het hospice die ten gunste komen aan de gasten. Periodieke giften en legaten zijn welkom via de Stichting Vrienden van Hospicegroep De Lelie. Deze schenkingen worden gebruikt voor grotere (toekomstige) uitgaven, investeringen en activiteiten die niet uit de reguliere begroting van de hospicegroep gedaan kunnen worden.

Vrijwilliger worden

Hospicegroep De Lelie is altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die zich graag willen inzetten om onze cliënten en gasten te begeleiden in hun laatste levensfase.

Doneren

Het werk van Hospicegroep De Lelie wordt deels gesubsidieerd, maar wij zijn daarnaast afhankelijk van schenkingen, giften of legaten. Wij zijn ANBI geregistreerd.

Maandelijkse inloopochtend

“Elke eerste zaterdag van de maand opent Hospicegroep De Lelie de deuren van het hospice aan de Leliesraat 36 in Winterswijk voor belangstellenden.”